ࡱ> egbcd_ RFbjbj5\5\$t HHHHHD l|?Tv(:!:!:!>>>>>>>$$AC:>EH:!:!:!:!:!>HHH6?T%T%T%:!LHH>T%:!>T%T%69;5!:>L?0|?:D.#&D8;;\DH <:!:!T%:!:!:!:!:!>>T%:!:!:!|?:!:!:!:!D:!:!:!:!:!:!:!:!:! > : 2018t^^Θ5u{SirDNyǑ-bheNbhSHNSYEC2018-08002 lWShn5ulN gPlQSN0NkQt^kQgvU_ HYPERLINK "http://www.huijia2000.com/jigou/zhaobiao.htm" \l "01#01" ,{NR0bh{wbh{wMRDh;`R20 bhfNv6R30 bhbN40 eHebh50 bhfNvN60 _h70 ċh80 ch90-Nhw100~{OS110O[120~_ HYPERLINK "http://www.huijia2000.com/jigou/zhaobiao.htm" \l "01#01" ,{NR0bheNeňn0lSO~5uhV0ؚS&^5u>f:yhV0RphV0IQO{S)nn^vchV0y_sQqehV~0{SYX 2bhe_lQ_bh3bhND(Bl1 0,g!kbhBlbhN{wQY-NNSNlqQTVXQlQvlNDk(uYlhn5ul2018Θ5u{SirDNyǑ-Oё eq \o\ac(%,2)bhOё{NbhNW,g&7bN!k'`GlQ N0R&e:NQ0Ǒ(uLOQ/eNbhOёv HYPERLINK "mailto:LOQ5uP[HrN2018t^8g24e17:00MRSbh{2018wzzb@hnsyec.com~(HrN2018t^8g26" LOQ5uP[HrN2018t^8g24e17:00MRSbh{2018wzzb@hnsyec.com~(HrN2018t^8g26e NHS5p30R[lWSw[^OfkWSkO lWShn5ulN gPlQS irDO^ƖǑ{tY oX6e 5u݋0374-61086320 6e>kUSMOlWShn5ulN gPlQS_ 7b L]FUL[^/eL^ 7b17080260090480596265bheNNpe5uP[bheNN5uP[Nb__S~c[{0W@W~(bheNbheN,{NRbhOёUSr[\cNNN 6bh*bbke2018t^8g26 NHS5p30R13bheN0Wp5uP[bheN2018wzzb@hnsyec.com ~(bheNbhN(Wbh*bbkeT1eQ[Qe \bheN[0RbhN0W@W 0W@WY NlWSw[^OfkWSkO lWShn5ulN gPlQS irDO^ƖǑ{tY 5u݋0374-610863214_h_he2018t^8g28e15bh gHegNbh*bbkew180)Y16T|NbhFURT{uT|Oo`oX0NgwZwZ0374-6108632 15603863712 HYPERLINK "mailto:2018wzzb@hnsyec.com" 2018wzzb@hnsyec.combhb/gT{uT|Oo`uz 13782370868vcw5u݋0374-6108289 0374-6108862vcw{ HYPERLINK "mailto:qgb@hnsyec.com" qgb@hnsyec.com;`R2.1lWShn5ulN gPlQSƖǑ{tY#[,gbheNۏLʑ2.2bhUSMO@bZPvNR gHevfNbw0O9eSeEQ /fbheNNSRrRvR2.3bhUSMO(Wbh*bbkeKNMRcNv[bheN@b\OvNR gHevfNbeEQNO9e GWƉ:NbheNNSRrRR2.4bhUSMOSR N_{/fNT6R FU 6R FUSN:dNtFUcCgbh0bhfNv6RbhUSMO6RbhfN^ cgqbheN@bĉ[vg(WbheN-N g$N*NN NvbN N*gfnxT*NbN gHevQ[N&{TbheNBlvbh0bhfNvNbhUSMO^b[SObhfNňNOQ RN[\ v^(W\~{YRvUSMOlQz bhfNO N^QfbhUSMOTySbhyvTy0bhirD5uP[hfN^[NbhyvS+bhirDۏLeN}TT ꁕbhUSMOcCg{vcSc[{bhUSMO_{(Wbh gHegQ [bhfNbbhUSMO[bhfNbNT Bl[hfNۏLO9ebdVe _{(Wbh*bbkegMR NfNbb__v^1u~{rbheNvN~{W[v^RvlQzTNbhUSMO0_hbhN cƖǑ{tYnx[veT0WpۏL_h_he gbheN[\bSSc6e{ gHe`Q nx gHeTb\ċhbh[e\~\NlQ_0lQs^0lQckvSR [bhFUۏLċRbh[e\~ c[bheHhBl bO b-NhNbh[e\~SƉhvir`Q NNk\OQ'YSfvbcQNbhUSMONcSvDRag>k RbhUSMO gCgd-NhUSMOv -NhwfN N1u-NhUSMObb1udk_wv gsQ#N0~{OS-NhUSMO6e0R-NhwfNT 7)YQ ^;NRNbhUSMO~{OS-NhUSMOvbheNSvQoneNTSeqQ T$R@bbvOSI{ GW:N~{T TvOnc0O[bhNcOveN\~NO[ NN؏0~_bh[e\~SċhNXTNbh*bbkeg0R~{OSebk gsQbheNv[g0on0ċNS gsQcNT TvaTI{NR`QN_2~bhUSMObN N]\OesQvUSMOT*NNbhUSMON_\O _0TbhN O[hVbel[hbhN_Ǒ(uNckS_KbkYx0c$cvQ[bhUSMO pbqNbh^:W 4xOWlQs^zNN_NNUOb__r^pbċhbch]\ObhUSMOݏS NBl vQbh\^dbhUSMO[bh~_ZPQbDhbhOё4~ёNȉh^SWSUSMObhOё135kV~T5uhVNCQ40235kVw_sQSShV NCQ23Θ5u_{SN(uPAmqehVSShV NCQ104NOSFhgehVNCQ605_WehVNCQ6eё^\'lS hVNCQ57NOS'lS hVNCQ8jmmObhVNCQ39UPSTY5unNCQ310pe!jSc^NCQ111c5uAmh/5uShNCQ12lMONCQ213SRʑ>eňnNCQ14lSO~5uhVNCQ15ؚS&^5u>f:yhVNCQ116RphVNCQ117IQO{S)nn^vchVNCQ118y_sQqehV~NCQ119{SYXNCQ10 ,{NR bheN.h KHOJPJQJ^JaJ$h hmKHOJPJQJ^JaJh KHOJPJQJ^JaJ'hmhm5KHOJPJQJ^JaJ!h 5KHOJPJQJ^JaJ*jha=5KHOJPJQJU^JaJ*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo('hmhm5KHOJPJQJ^JaJha=jha=U+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJo(t v x z |  dzڳڳdzڳڳdzڳdzڳڳڳǟڳǟڍ#hmhmKHOJPJQJaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ$hmhmKHOJPJQJ^JaJ$h h KHOJPJQJ^JaJ2  1$gd $dh1$WD`a$gd $ & F dh1$WDa$gdb|$dh1$WD`a$gd $dh1$WD`a$gdm  Լn^K;hb|KHOJPJQJ^JaJ$h hb|KHOJPJQJ^JaJhb|KHOJPJQJ^JaJ!hb|5KHOJPJQJ^JaJ*jha=5KHOJPJQJU^JaJ*hmh 5KHOJPJQJ^JaJo(!h 5KHOJPJQJ^JaJ'hmh 5KHOJPJQJ^JaJha=jha=U hmhmKHOJPJQJaJ#hmhmKHOJPJQJaJo(   , 0 < ȷ}m\E/*hmh 5KHOJPJQJ\^JaJ-hmh 5KHOJPJQJ\^JaJo(!h 5CJKHOJPJQJaJhmCJKHOJPJQJaJ$hmhmCJ KHOJPJQJaJ'hmhmCJ KHOJPJQJaJo($hmh CJ KHOJPJQJaJ!h 5KHOJPJQJ^JaJ!hm5KHOJPJQJ^JaJ'hmhb|5KHOJPJQJ^JaJ$h hb|KHOJPJQJ^JaJ  , 2 < F $d$1$G$H$Ifa$gd<{$d($1$7$8$G$H$If`a$gd<{d($1$7$8$G$H$Ifgd<{$ & Fdp1$a$gd $dp1$a$gdm $1$a$gdm< D F H L T V d n & * V Z \ ^ b j l t v x | ǴzeǴǴQ'hP hP CJKHOJPJQJaJo((hmh CJKHOJPJQJ^JaJhwQJ^JaJo(h%7h%7QJ^JaJh%7h%7QJ^JaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ hh .hmh 5CJKHOJPJQJ\^JaJ1hmh 5CJKHOJPJQJ\^JaJo(F H L V Z \ o[[;-$$1$Ifa$gd<{dY$-DIfM [$\$`gd%7$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlyF "n?0  44 layt<{T\ ^ b l v o[[M$$1$Ifa$gd<{$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlF "n?0  44 layt<{Tv x | LBo[[MMMMM$$1$Ifa$gd1!$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd,$$IfTlF "n?0  44 layt<{T HJLNPT\>@BDFJlnprvN۶ۦ۶ۦ۶۶۶ۅt۶ە۶ۦ۶ۦ!hiSnCJKHOJPJQJaJo(hiSnCJKHOJPJQJaJ!hVtcCJKHOJPJQJaJo(hwCJKHOJPJQJaJ'hP hP CJKHOJPJQJaJo(!hwCJKHOJPJQJaJo($hP hP CJKHOJPJQJaJ!h1!CJKHOJPJQJaJo(-BpRx:zSkd$$IfTl!F "n?0  44 layt<{T$$1$Ifa$gd$$1$Ifa$gd1! NPRTXx|68:@Brxz|~ǶǶۦq`O`?h CJKHOJPJQJaJ!hCJKHOJPJQJaJo(!hiSnCJKHOJPJQJaJo(!h CJKHOJPJQJaJo('hhCJKHOJPJQJaJo(hCJKHOJPJQJaJhwCJKHOJPJQJaJ!hVtcCJKHOJPJQJaJo('hP hP CJKHOJPJQJaJo($hP hP CJKHOJPJQJaJ!hwCJKHOJPJQJaJo(:<ZӿӿmWC,-h!h 5CJKHOJPJQJ\aJo('hyh 5CJKHOJPJQJaJ*hyhy5CJKHOJPJQJaJo(*hyhy5CJKHOJPJQJaJo($hy5CJKHOJPJQJaJo($h<|a5CJKHOJPJQJaJo(*hC<5h.j5CJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ hh $hmhCJKHOJPJQJaJ<^~^~$$1$Ifa$gd!$dp$1$Ifa$gd<{$dp$1$Ifa$gd<{ Z\^z|ηηs\E\E\/*h!h)5CJKHOJPJQJ\aJ-h!h_5CJKHOJPJQJ\aJo(-h!h)5CJKHOJPJQJ\aJo(-h!h 5CJKHOJPJQJ\aJo(-h!hk=t5CJKHOJPJQJ\aJo(*h!h 5CJKHOJPJQJ\aJ-h!h 5CJKHOJPJQJ\aJo(6jh!hq_5CJKHOJPJQJU\aJo(*h!h 5CJKHOJPJQJ\aJ"$\^|~*,ѻџщr\QJQ3-h!hKM5CJKHOJPJQJ\aJo( hha=jhha=U*h!hF%5CJKHOJPJQJ\aJ-h!hp5CJKHOJPJQJ\aJo(*h!hp5CJKHOJPJQJ\aJ6jh!hq_5CJKHOJPJQJU\aJo(*h!h 5CJKHOJPJQJ\aJ-h!h 5CJKHOJPJQJ\aJo(-h!hl$5CJKHOJPJQJ\aJo(68:H\^j|~ѻѻѥ{d{{dQJ7$hmh CJKHOJPJQJaJ hh $hmh CJKHOJPJQJaJ-h!h 5>*CJKHOJPJQJaJo('h!h 5CJKHOJPJQJaJ*h!h 5CJKHOJPJQJaJo(*h!h 5CJKHOJPJQJ\aJ*h!hp5CJKHOJPJQJ\aJ-h!hp5CJKHOJPJQJ\aJo(-jha=5CJKHOJPJQJU\aJ:o[[J66$d$1$G$H$Ifa$gdR5$d$1$Ifa$gd<{$d$1$G$H$Ifa$gd<{kdX$$IfTlF "n?0  44 layt<{T8:<@LN\nprvx¬slXGl!hJGmCJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo( hh !hR5CJKHOJPJQJ\aJ'hmh CJKHOJPJQJ\aJ'hmh >*CJKHOJPJQJaJ*hmh >*CJKHOJPJQJaJo(*hmh CJKHOJPJQJ\aJo($hmh CJKHOJPJQJaJ'hmh CJKHOJPJQJaJo(:<@Npo[[G$d$1$G$H$Ifa$gdJGm$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlyF "n?0  44 layt<{Tprxo[[J$dp$1$Ifa$gd)$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlyF "n?0  44 layt<{T6@flܳq`qL'hmh CJKHOJPJQJaJo(!htuCJKHOJPJQJaJo('htuh CJKHOJPJQJaJo($htuh CJKHOJPJQJaJ'htuh CJKHOJPJQJaJo( hh $h7$h CJKHOJPJQJaJ*h7$h >*CJKHOJPJQJaJo( h7$h CJOJPJQJaJ#h7$h CJOJPJQJaJo(o[[G$d$1$G$H$Ifa$gdy$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlyF "n?0  44 layt<{To[[G$d$1$G$H$Ifa$gd<{$d$1$G$H$Ifa$gd<{kd$$IfTlyF "n?0  44 layt<{T 0JPRqq^K@jhha=U$hp>*CJKHOJPJQJaJo($h/7%>*CJKHOJPJQJaJo('hmh >*CJKHOJPJQJaJ*hmh >*CJKHOJPJQJaJo(!h >*CJKHOJPJQJaJ$h\@>*CJKHOJPJQJaJo($h >*CJKHOJPJQJaJo( hh 'hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJo[[[JJ$dp$1$Ifa$gd<{$d$1$G$H$Ifa$gd<{kdF$$IfTlyF "n?0  44 layt<{TRHJTVؿ}jV@,V'hmh >*CJKHOJPJQJaJ*hmh >*CJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh\@CJKHOJPJQJaJhh\@>**h\@h\@>*CJKHOJPJQJaJo($h\@>*CJKHOJPJQJaJo(!h >*CJKHOJPJQJaJ1jhha=0JCJKHOJPJQJUaJ+hh\@0JCJKHOJPJQJaJo(jhha=U hha=JaQA$ & Fdp1$a$gd $dp1$^a$gd kd$$IfTlF "n?0  44 layt<{T$$1$Ifa$gd<{˷wcO;*!hP0CJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo('hah CJKHOJPJQJaJo('hah%lCJKHOJPJQJaJo('hmh 5CJKHOJPJQJaJ!h 5CJKHOJPJQJaJ'h h 5CJKHOJPJQJaJ hh 'hmh >*CJKHOJPJQJaJ3jha=>*B*CJKHOJPJQJUaJph3hmh >*B*CJKHOJPJQJaJo(ph  \^d 8:lpxz|wgWF!hCJKHOJPJQJaJo(hFKCJKHOJPJQJaJh CJKHOJPJQJaJ'hmh 5CJKHOJPJQJaJ'hClh CJKHOJPJQJ\aJ*hClh CJKHOJPJQJ\aJo($h%lCJKHOJPJQJ\aJo(!h%lCJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ ^ | LND$dp1$^a$gd $ & Fdp1$a$gdFK$ & Fdp1$a$gd $ & Fdp1$a$gd $dp1$^a$gd%l *D JLLN "&DH\ڵڟڟwdwd$hClh CJKHOJPJQJaJ'hClh CJKHOJPJQJaJo('hmh 5CJKHOJPJQJaJ*hmh 5CJKHOJPJQJaJo(!hM=CJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ$hFKhFKCJKHOJPJQJaJ$ TVtvzX Z h t v !輨~kWkWkWk~'hClh CJKHOJPJQJaJo($hClh CJKHOJPJQJaJ'hmh 5CJKHOJPJQJaJ*hmh 5CJKHOJPJQJaJo('hmh CJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ0hmh B*CJKHOJPJQJaJo(ph-hmh B*CJKHOJPJQJaJph" VvZ !!B!!!!!4":"".#8#l#H$R$$$$%%$ & Fdp1$a$gd $ & Fdp1$a$gd !!!!!&!@!Z!n!x!|!!!!!!!!!2"4"8":""",#.#8#B#L#N#R#h#j#H$L$P$R$j$l$n$r$t$$$$$$$%%%%؝ĝ؝؝-hmh 5>*CJKHOJPJQJaJo(*hmh 5CJKHOJPJQJaJo(!hP0CJKHOJPJQJaJo('hmh 5CJKHOJPJQJaJ$hmh CJKHOJPJQJaJ'hmh CJKHOJPJQJaJo(4%%%%%%<&>&`&b&&&&&&&&&&&&&&&&&ijqXAXAXAXA-h]h]B*KHOJPJQJ^JaJph0h]h]B*KHOJPJQJ^JaJo(ph!h+wCJKHOJPJQJaJo(!h`CJKHOJPJQJaJo(h`CJKHOJPJQJaJh CJKHOJPJQJaJ!hFKCJKHOJPJQJaJo($hmh CJKHOJPJQJaJ'hmh CJKHOJPJQJaJo('hmh 5CJKHOJPJQJaJ%%%>&b&&&&&&&&&&$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd] $dp1$a$gd`$ & Fdp1$a$gd &&&' ''j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdr$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]&&&&''' ''''''0'2'6'8':'<'>'@'B'f'h'l'n'r't'v'x'z'''''''''''''''''''''''''''''''''( ((((((((((*(.(0(2(4(6(:(-h]h]B*KHOJPJQJ^JaJph0h]h]B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hh]O'''2'8'<'j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdN$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]<'>'B'h'n't'j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd8$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]t'v'z''''j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd" $$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]''''''i[M[M$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd $$Ifl4W\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]''''''n`R``$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd( $$Ifl4W\Ii fffF[ tx 644 lBa]pyt]''''''i[M[M$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd: $$Ifl4W\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]''' (((n`R``$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdV$$Ifl4W\Ii fffF[ tx 644 lBa]pyt](((*(0(4(j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdh$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]4(6(<(H(N(R(j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdR$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]:(<(F(H(L(N(P(R(T(X(Z(l(n(r(v(x(|(~((((((((((((((((((((((((((((((((((())))) ))ȭȭȭȭȭ1h]h]B*CJKHOJPJQJ^JaJph4h]h]B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph hh]0h]h]B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-h]h]B*KHOJPJQJ^JaJph:R(T(Z(n(t(v(i[M[M$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd<$$Ifl4W\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]v(x(~((((n`R``$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdX$$Ifl4W\Ii fffF[ tx 644 lBa]pyt]((((((i[M[M$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdj$$Ifl4W\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]((((((n`R`R$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd$$Ifl4W\Ii fffF[ tx 644 lBa]pyt]((((((n`R``$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd$$Ifl4W\Ii fffF[ tx 644 lBa]pyt](((())j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt])))$)*).)j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt])")$)()*),).)0)4)6)F)H)L)N)P)R)T)X)Z)b)d)h)j)n)p)r)t)|)~)))Ųz_OhwCJOJPJQJ^JaJ4hmhm5B*CJKHOJPJQJ^JaJph7hmhm5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7hmhm5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph$hXh`CJKHOJPJQJaJ hh]1h]h]B*CJKHOJPJQJ^JaJph4h]h]B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.)0)6)H)N)R)j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kd~$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]R)T)Z)d)j)p)j\N\\$$1$Ifa$gd]$$1$Ifa$gd]kdh$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]p)r)t)))*j^J<.dhWD`gdmdhWD`gdw$dhh1$XDYDda$gd.j $dp1$a$gd`kdR$$IflW\Ii ffff[ tx 644 lBa]p(yt]))))))****** *"*(***:*<*D*F*H*J*N*P*\*`*l*n*~*************ٸ٧ȔpphmkHCJOJPJQJ^JaJ'hmhmkHCJOJPJQJ^JaJo($hmhmCJOJPJQJ^JaJ!hmkHCJOJPJQJ^JaJo(hwCJOJPJQJ^JaJ!hwCJOJPJQJ^JaJo('hmhmCJOJPJQJ^JaJo($hmhwCJOJPJQJ^JaJ(*F****(+f+++,>,\,^,`,b,f,h,v,x,z,|,~, $dh1$a$gdmihdhVD2WD^i`hgdLdhWD`gdLdhWD`gdmkHdhWD`gdm*****+++&+(+b+d+f+h+j+n+t+|++++++++++++++,:,<,>,Z,\,^,ݸ̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̂l+hm~hw5CJ$KHOJPJQJ^JaJ$hm~hLCJOJPJQJ^JaJ$hmkHhLCJOJPJQJ^JaJhLCJOJPJQJ^JaJ'hmhLCJOJPJQJ^JaJo(!hLCJOJPJQJ^JaJo(hm~CJOJPJQJ^JaJ$hmkHhmkHCJOJPJQJ^JaJ%^,b,f,h,n,r,t,~,,,,,,,,,,,,,,,,}}eOeOeOeOeOe+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hmhm5CJ8KHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJ8KHOJPJQJ^JaJo(+hmhm5CJ$KHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJ$KHOJPJQJ^JaJo(%h 5CJ$KHOJPJQJ^JaJ%hw5CJ$KHOJPJQJ^JaJ~,,,,,,,,,,,,,,,,- ---.$rdh1$VDWD^r`a$gdm$dh1$WD`a$gdm dh1$gdo $n dh1$WD`n a$gdm $dh1$a$gdm,,,,- ---4-6-J-Z-^-j-z-|-------,.^`jlмԼּڼ޼&(LNZ\bĽ¬֙™™օ֙֙™™™™™™™™™™……U'hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ*hmhm>*KHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ0bhbNUvR[0R~{0NbNhNv^[\ bhbNhR[0R~{0NbhbNUvNv^[\ 40]_h50bhND\Xev^(WfNbbNhQfnxlf1.20S_peW[TeW[h:yvёKN g]_ NeW[ё:NQ1.30S_fNbN5uP[chOo`KN g]_ NfNbOo`:NQ1.40bNh_{lfeg0 gHeg0RvlQzTl[NhNbvQcCgYXbNv~{W[bvz1.50eyrkBlS3uf N bN^y:NNl^1.60bNNTvN'0WpNhfNBlN'0WpN20bNf2.10bNhNk&g%90)Y0%150)Y0%180)Y0%360)Y (W%QSb" b bQQc6e3uf 30bhbNhbhbNh%N*KHOJPJQJ^JaJ*hmhm>*KHOJPJQJ^JaJo('hmhm>*KHOJPJQJ^JaJ*hmhm>*KHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ(8:P`btvxĴĴze^ze^ hhm(hmhmCJ(KHOJPJQJ^JaJ(+hmhmCJ(KHOJPJQJ^JaJ(o(!ho KHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJho KHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo($vxs$dh$&#$/1$Ifa$b$gdmpkd<$$Ifl ]6044 lae4yto p^RRR $dh1$a$gdm$dh1$WD&`a$gdm$dh1$WD`a$gdm $dh1$a$gdmpkd$$Ifl| ]6044 lae4yto $$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdm dh1$gdo $dh1$a$gdm  "*,.8:DFPR\^hjtİvcvcvc\cvcvcvcvc\c\c\c\c\c\c hhm$hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo(&hmhm5KHOJPJQJaJo(#hmhm5KHOJPJQJaJ'hmhm5CJKHOJPJQJaJ*hmhm5CJKHOJPJQJaJo(!h 5CJKHOJPJQJaJ'hmhm5CJKHOJPJQJaJ$ ",t\\\\$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmrkdT$$Ifl4pF&&|g6   44 lae4f4ytmkH,.02468fN6666$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd$$Ifl4r !&&| b 6 44 lae4f4ytmkH8:<>@BDiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHDFHJLNPiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHPRTVXZ\iQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkdd$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkH\^`bdfhiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd-$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHhjlnprtiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHtvxz|~iQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd $$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHtvӿ濒濫|hT'hmhm5CJ KHOJPJQJaJ'hmhm5KHOJPJQJ^JaJ*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(0hmhmB*KHOJPJQJ^JaJo(ph'hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmCJKHOJPJQJaJ$hmhmKHOJPJQJ^JaJ hhmiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd!$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkdQ"$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHiQ9999$$& #$/1$Ifa$b$gdm$$& #$/1$Ifa$b$gdmkd#$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkHi]]KKK$dh1$WD[ `a$gdm $dh1$a$gdmkd#$$Iflr !&&| b 6 44 lae4ytmkH$tz$dh1$`a$gdm$d1$`a$gdm$dhx1$YD2`a$gd.j$dhx1$YD2a$gd.j $1$a$gdm$xx1$XD2YD2a$gd.jxx1$XD2YD2gd.j$dh1$WD[ `a$gdm"$&DFZrtxz,46HJűűررررmYm'hmhm>*CJKHOJPJQJaJ*hmhm>*CJKHOJPJQJaJo(+hmhm>*CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhm>*CJKHOJPJQJ^JaJo('hmhmCJKHOJPJQJaJo($hmhmCJKHOJPJQJaJ$hmhmCJKHOJPJQJaJ'hmhm5CJKHOJPJQJaJ&JLNPRTVXZ\^$~ &P#$/IfgdG. $1$a$gd^R$dh1$WD[ `a$gdm$Hdh1$WD`Ha$gdm $dh1$a$gdm$dh1$`a$gdmJX\^(*<>PRdfxzɱzszszszszszszszsz hh) hhtHVhh)o(hh)\hh)\o(+h h^R5CJKHOJPJQJ^JaJ.h h^R5CJKHOJPJQJ^JaJo(!hG.5KHOJPJQJ^JaJ!h^R5KHOJPJQJ^JaJ'hmhm5KHOJPJQJ^JaJ)i~kdH)$$Ifl&L' `6P~ P0M'44 lap PyttHVFfl&$~ &P#$/IfgdG. "$&(*,.02468:<>@BDFHJLFf@0Ff+$~ &P#$/IfgdG.LNPRTVXZ\^`bdfhjlnprtvxz|~Ff>Ffl9Ff4$~ &P#$/IfgdG.~Ff.GFfB$~ &P#$/IfgdG. $dh1$a$gdm $dh1$a$gdm$dh1$WD[ `a$gdm $1$a$gd^RFfK$~ &P#$/IfgdG. .0>@ıęākkS=S=S=S=S=+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hmhm5CJ8KHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJ8KHOJPJQJ^JaJo(.hmhm5CJ$KHOJPJQJ^JaJo(%h)5CJ$KHOJPJQJ^JaJ+hmhm5CJ$KHOJPJQJ^JaJ'hmh^R5KHOJPJQJ^JaJ!h)5KHOJPJQJ^JaJ 0@Vbp:r,:j $dh1$a$gdm$<}dh1$a$gdm$<}dh1$a$gd{$n dh1$WD`n a$gdm $dh1$a$gdm@TV`bdnpvx8:@ս{gS?{?,S?,S$hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhm5KHOJPJQJ^JaJ*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(+hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhm5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h{h/5CJKHOJPJQJ^JaJ(h{5CJKHOJPJQJ^JaJo(@prxz*,.8:@hjؘq[J!h/>*KHOJPJQJ^JaJ*hmhm>*KHOJPJQJ^JaJo($hQ=>*KHOJPJQJ^JaJo('hmhm5KHOJPJQJ^JaJ*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo(j|bz,: $dh1$a$gdv$dh1$WD`a$gdI$ & Fdh1$a$gd/$ & Fdh1$a$gdm $dh1$a$gdm$ & Fdh1$a$gd/$dh1$^a$gd/$ & Fdh1$a$gdmz|"(@ɵɵv`L9$h/hmKHOJPJQJ^JaJ'h/h/>*KHOJPJQJ^JaJ*h/hm>*KHOJPJQJ^JaJo(*h/hQ=>*KHOJPJQJ^JaJo(*h/h/>*KHOJPJQJ^JaJo($hQ=>*KHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ!h/>*KHOJPJQJ^JaJ$h/h/KHOJPJQJ^JaJ`b"txz8ĵmĵ^mL#hmhmKHOJPJQJaJo(hI>*KHOJPJQJaJ$h/h/KHOJPJQJ^JaJh/>*KHOJPJQJaJ&hmhm>*KHOJPJQJaJo(#hmhmKHOJPJQJaJo(hQ=KHOJPJQJaJo($hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo(8:<T*,.04:Fr\H4'hvho KHOJPJQJ^JaJo('hvhv5KHOJPJQJ^JaJ*hvhv5KHOJPJQJ^JaJo(*hvho 5KHOJPJQJ^JaJo('hvho 5KHOJPJQJ^JaJ$hmhmKHOJPJQJ^JaJ!hI>*KHOJPJQJ^JaJ'hQ=hQ=>*KHOJPJQJ^JaJ*hQ=hQ=>*KHOJPJQJ^JaJo(*hQ=hm>*KHOJPJQJ^JaJo( FHTX^flv ɵtcRA!h !5KHOJPJQJ^JaJ!hP_5KHOJPJQJ^JaJ!h/5KHOJPJQJ^JaJ'ho ho 5KHOJPJQJ^JaJhv$hvhvKHOJPJQJ^JaJ*h>vhv>*KHOJPJQJ^JaJo('hvhvKHOJPJQJ^JaJo(hvKHOJPJQJ^JaJ'hvho KHOJPJQJ^JaJo($hvho KHOJPJQJ^JaJ: "($d$1$Ifa$gdm$dh$1$Ifa$gdm $dha$gdm$dhWD`a$gdm $dh1$a$gdm $dp1$a$gdv$ & Fdh1$WDa$gdvqXA(0hmhQ=B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hmhmB*KHOJPJQJ^JaJph0hmhmB*KHOJPJQJ^JaJo(ph0hmhm5B*KHOJPJQJ^JaJph6hmhm5B*KHOJPJQJ\^JaJo(ph3hmhm5B*KHOJPJQJ^JaJo(ph'hmhm5KHOJPJQJ^JaJ*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(  "&(,.248:<>@LNPR^`prȖkU*ho B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hmhmB*KHOJPJQJ^JaJph'ho B*KHOJPJQJ^JaJph0hmhmB*KHOJPJQJ^JaJo(ph0hmhQ=B*KHOJPJQJ^JaJo(ph hhQ=0hmhQ=B*KHOJPJQJ^JaJo(ph-hmhQ=B*KHOJPJQJ^JaJph(.4:$dh$1$Ifa$gdm:<>'$dh$1$Ifa$gdmkdN$$IflR֞` 9CSe0\ 44 laytQ=>BDFHJL$dh$1$Ifa$gdmLNP'$dh$1$Ifa$gdmkdO$$Ifl֞` 9CSe0\ 44 laytQ=PTVXZ\^$dh$1$Ifa$gdm^`b'$dh$1$Ifa$gdmkdzP$$Ifl֞` 9CSe0\ 44 laytQ=bfhjlnp$dh$1$Ifa$gdmpr'$dhx1$XD2]a$gd.jkdnQ$$Ifl֞` 9CSe0\ 44 laytQ= "$&(*,.02468<>$dhx1$XD2a$gd.j dhx1$4$WDXD2]` gd.j$dhx1$4$XD2]a$gd.j$dhx1$XD2]a$gd.j&8:>@}gQ73hmhm5B*KHOJPJQJ^JaJo(ph*h+\5B*KHOJPJQJ^JaJph*h/5B*KHOJPJQJ^JaJph0hmhm5B*KHOJPJQJ^JaJph'hmhm5KHOJPJQJ^JaJ-ho hmB*KHOJPJQJ^JaJph*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo( @` .0>@NP^`npv嶢 hhm$hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo(0h+\hm5B*KHOJPJQJ^JaJph*hmhm5KHOJPJQJ^JaJo(3hmhm5B*KHOJPJQJ^JaJo(ph3>$$1$Ifa$gdm $dh1$a$gdm$dhx1$XD2a$gd.j N@@@@@@$$1$Ifa$gdmkdTR$$Ifls֞jY.imi44 layt=kdS$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdm=kdS$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdm =kdT$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdm$$1$Ifa$gdm "$&(*K=====$$1$Ifa$gdmkdU$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt*,.0246=kdoV$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdm68:<>@B=kdIW$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdmBDFHJLN$$1$Ifa$gdmNPRTVXZK=====$$1$Ifa$gdmkd#X$$Ifl4֞jY.imi44 laf4ytZ\^`bdf=kdX$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdmfhjlnpx=kdY$$Ifl4֞jY.imi44 laf4yt$$1$Ifa$gdmxz|~@kdZ$$Ifl֞jY.imi44 layt$$1$Ifa$gdm$$1$Ifa$gdmN@@@@@@$$1$Ifa$gdmkdr[$$Ifl֞jY.imi44 layt@44 $dh1$a$gdmkd3\$$Ifl֞jY.imi44 layt$$1$Ifa$gdmī׃scS@%hv5CJ$KHOJPJQJ^JaJhvKHOJPJQJ^JaJhkKHOJPJQJ^JaJh5LKHOJPJQJ^JaJ!h5LKHOJPJQJ^JaJo(-hmhmB*KHOJPJQJ^JaJph0hmhmB*KHOJPJQJ^JaJo(ph$hmhmKHOJPJQJ^JaJ'hmhmKHOJPJQJ^JaJo('hmhmKHOJPJQJ^JaJo( (*,.26 $dh1$a$gd, $dh1$a$gdv$dh1$WD[ `a$gdQ=$dh1$WD[ `a$gdm $&*,.02468:<@B־髕mmWmWDm%hv5CJ8KHOJPJQJ^JaJ+hmhv5CJ8KHOJPJQJ^JaJ%h,5CJ8KHOJPJQJ^JaJ(hv5CJ8KHOJPJQJ^JaJo(+hvhv5CJ$KHOJPJQJ^JaJ%hv5CJ$KHOJPJQJ^JaJ.hmhv5CJ$KHOJPJQJ^JaJo(%h@/^5CJ$KHOJPJQJ^JaJ+hmhv5CJ$KHOJPJQJ^JaJ6:>@BDP^n~,XdhWD`gddhWD`gdxEdhWD`gd{g $n dh1$WD`n a$gdYx$n dh1$WD`n a$gdv dh1$gd{ $dh1$a$gdv $dh1$a$gd,BDNP\^ln|~(*,ѻѻѻѻѥt`P@```@hxECJOJPJQJ^JaJh/CJOJPJQJ^JaJ'hmhxECJOJPJQJ^JaJo(h{g CJOJPJQJ^JaJ!h{g CJOJPJQJ^JaJo(h{CJOJPJQJ^JaJ+hYxhmkH5CJKHOJPJQJ^JaJ+hmhv5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhv5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h@/^hv5CJ8KHOJPJQJ^JaJ,06>@LVX\hlx͹ͥޥ́p`p`L'hmkHhmkHCJOJPJQJ^JaJo(hvLCJOJPJQJ^JaJ!hvLCJOJPJQJ^JaJo(hxECJOJPJQJ^JaJ'hmhCJOJPJQJ^JaJo('hhCJOJPJQJ^JaJo('hmhxECJOJPJQJ^JaJo(!hxECJOJPJQJ^JaJo(hCJOJPJQJ^JaJ!hCJOJPJQJ^JaJo(XhxBDFHJLNPRTVXZdhgd{~dhWD`gdAdhWD`gd/dhWD`gdxE@ZfhνάάάΛΛ{hWIC h/CJ$h/CJ OJPJQJ^J!h]4CJOJPJQJ^JaJo($h hACJOJPJQJ^JaJhj/CJOJPJQJ^JaJh CJOJPJQJ^JaJ!h CJOJPJQJ^JaJo(!h/CJOJPJQJ^JaJo(!hkX<CJOJPJQJ^JaJo(h/CJOJPJQJ^JaJhmkHCJOJPJQJ^JaJ!hmkHCJOJPJQJ^JaJo(Zhl$7$If^7a$gdl $If^gdl $5$If^5a$gdl $*$If]*a$gdl d VDdWD_^`gd/h d WD]h^ `gd/h ,.02<@JN^`bjlrt<>@BTVXZprԽԽhh/5OJPJQJhh/5OJPJQJ^J hh/hh/OJPJQJhh/OJPJQJ^Jh/h/OJPJQJ^JEbH.$2$If^2a$gdl $*$If]*a$gdl kd\$$IfTX\\$ t&%4G4l44Dap(ytT$If^gdl $7$If^7a$gdl $If^gdl J17;$If^7gdl kd]$$IfTX\r$  t&%4G4l44Dap2ytTo$If^gdl $0$If^0a$gdl 3$If^3gdl $3$If^3a$gdl 5$If^5gdl 7$If^7gdl 0$Ifgd<{l kd^$$IfTX4\ֈt$_ t&%4G4l44Dap<ytT .$If^gdl $0$If^0a$gdl 3$If^3gdl $3$If^3a$gdl 5$If^5gdl .020$Ifgd<{l kd_$$IfTX4wֈt$ _ t&%4G4l44Dap<ytT2>@LN`$If^gdl $0$If^0a$gdl 3$If^3gdl $3$If^3a$gdl 5$If^5gdl `bl0$d@$Ifa$gdl kd`$$IfTX4ֈt$ _ t&%4G4l44Dap<ytTlt#$If]#gdl $Ifgd<{l 7$If^7gdl `MM$Ifgd<{l kda$$IfTX4\\ @$ z t&%4G4l44Dap(ytT}}$Ifgd<{l nkdb$$IfTX4\0$ ." t&%4G4l44DapytT>}}$Ifgd<{l nkdnc$$IfTX4\0$ ." t&%4G4l44DapytT>@BV}}$Ifgd<{l nkd2d$$IfTX4\0$ ." t&%4G4l44DapytTVXZr}}$Ifgd<{l nkdd$$IfTX4a0$ ." t&%4G4l44DapytTrt~w`F$($If](a$gdl 7$If^7gdl $d@$Ifa$gdl nkde$$IfTX4D0$ ." t&%4G4l44DapytTrt|~ "$(68dfhlnxzʻ{g`{g{g{g{g{ hhmkH&hmkH5B*CJOJPJQJ^Jph1hmkH5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph$hKhmkHCJOJPJQJ^JaJ'hKhmkHCJOJPJQJ^JaJo(hh/B*CJaJph$h/h/CJOJPJQJ^JaJhh/OJPJQJhh/OJPJQJ^J hh/%^KKK$Ifgd<{l kdf$$IfTX4F$) t&%  4G4l44DapytT$*$If]*a$gdl x^K666;$Ifgdl $Ifgd<{l $$If]a$gdl kd>g$$IfTX4\F$ ) t&%  4G4l44DapytT "$&RJ<0dhWD`0gd/dhgd/kd"h$$IfTXX F$ t&%  4G4l44DapytT$Ifgd<{l ;$Ifgdl &(8fhnzxUkdh$$IfO5^5 t6` ^54ae4p yt/$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/ $dha$gdK0dhWD`0gd/  ",.02<>@DNPRTVX̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̓ h/hmkHh/hhmkHB*CJaJph#hmkHB*CJOJPJQJ^Jph.hmkHB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph hhmkH1hmkH5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph&hmkH5B*CJOJPJQJ^Jph/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kd]i$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kdTj$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kdKk$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$&`#$/Ifb$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kdBl$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$&`#$/Ifb$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kd9m$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$&`#$/Ifb$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kd0n$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/ $$&`#$/Ifa$b$gd/$&`#$/Ifb$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kd'o$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/ $:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kdp$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/$&(*,.$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/.04:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kdq$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/468:<>$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/>@F:"$$&`#$/1$9DIfa$b$gd/kd r$$If"ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/FHJLNP$$&`#$/Ifa$b$gd/$$&`#$/Ifa$b$gd/PRTVX:1%% $dh1$a$gdxE $1$a$gdmkHkds$$If@ֈD!*O5 K 0  t6`^54ae4p<yt/X^bdhjlnprtvx|ҿmmW?.hmhmkH5CJKHOJPJQJ^JaJo(+h@/^hmkH5CJ8KHOJPJQJ^JaJ+hmhmkH5CJ8KHOJPJQJ^JaJ%h/5CJ8KHOJPJQJ^JaJ%hmkH5CJ8KHOJPJQJ^JaJ+hvhmkH5CJ$KHOJPJQJ^JaJ%hmkH5CJ$KHOJPJQJ^JaJ+hmhmkH5CJ$KHOJPJQJ^JaJ.hmhmkH5CJ$KHOJPJQJ^JaJo(Xfhjlptx|~&XZdhWD`gdmkH$n dh1$WD`n a$gdmkH $dh1$a$gdmkH $dh1$a$gdmkH$&@VXZ\^bdhjnptѾyc\TPTPTPTPha=jha=U hxEhmkH+hmkHhmkH5CJKHOJPJQJ^JaJhmkHCJKHOJPJQJaJ'hmhmkHCJKHOJPJQJaJo(hmkHCJOJPJQJ^JaJ!hmkHCJOJPJQJ^JaJo(%hmkH5CJKHOJPJQJ^JaJ.hmhmkH5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hmhmkH5CJKHOJPJQJ^JaJZ\`bfhlnrt@BDF$$dNa$ $H$a$gdQ=gdm $dh1$a$gdxEtvz "68<>@DFȹȹ۲ hxEhmkHjha=UmHnHu*hmHnHu*jha=Uha= h5Lhh ho( jsh?%hUmHnHu21h:po . A!"#$%7 218:po . A!"#$%S 5180:p/A .!"#$%S 218:po . A!"#$%S $$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V l0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V l0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V l!0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V l0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V ly0,5n55?yt<{T$$If!vh#vn#v#v?:V l0,5n55?yt<{T$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]pyt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]pyt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]pyt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]pyt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V l4W tx 6+,5555[9/ / / / / / / Ba]pyt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If]!vh#v#v#v#v[:V lW tx 6,5555[9/ / / / Ba]p(yt]$$If!vh#v]:V l 60,5]e4yto $$If!vh#v]:V l| 60,5]e4yto $$If!vh#v|#v#vg:V l4p6 +,5|55g/ / / e4f4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l46 +,5|55 5b5 / / / / e4f4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!vh#v|#v#v #vb#v :V l6 ,5|55 5b5 / / / / e4ytmkH$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l" AAAAAAAAA6P~ Z0M',, 5558545_55"5 UpZyttHVkd$$$Ifl" hx {j!&884_"U AAAAAAAAA6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!vh#vM':V l `6P~ P0M',5L'p PyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd)$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd.$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l* 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd3$$Ifl* hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd7$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkdH<$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd@$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkdtE$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!v h#v#v#v8#v4#v_#v#v"#v U:V l 6P~ Z0M', 5558545_55"5 UpZyttHVkd J$$Ifl hx {j!&884_"U 6P~ Z0M'$$$$44 lapZyttHV$$If!vh#v#v#vC#v#vS#ve#v:V lR0\ ,555C55S5e5/ / / ytQ=$$If!vh#v#v#vC#v#vS#ve#v:V l0\ ,555C55S5e5/ / ytQ=$$If!vh#v#v#vC#v#vS#ve#v:V l0\ ,555C55S5e5/ / / ytQ=$$If!vh#v#v#vC#v#vS#ve#v:V l0\ ,555C55S5e5/ / ytQ=$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V ls,5i5m5i555/ / / yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l4+,5i5m5i555/ / / / / f4yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l,5i5m5i555/ / / / yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l,5i5m5i555/ / / / yt$$If!vh#vi#vm#vi#v#v#v:V l,5i5m5i555/ / / / yt$$If!vh#v#v#v#v :V X\ t&%,5555 / 4G4Dp(ytT$$If!vh#v#v #v#v#v :V X\ t&%,55 555 / 4G4Dp2ytT$$If!vh#v#v#v_#v#v#v :V X4\ t&%+,555_555 / 4G4Dp<ytT"$$If!vh#v#v#v_#v#v#v :V X4w t&%+,555_555 / / / / 4G4Dp<ytT0$$If!vh#v#v#v_#v#v#v :V X4 t&%+,555_555 / / / / / 4G4Dp<ytT$$If!vh#v#v #v #vz :V X4\ t&%+,55 5 5z / 4G4Dp(ytT$$If!vh#v#v.":V X4\ t&%+,55."/ / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v.":V X4\ t&%+,55."/ / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v.":V X4\ t&%+,55."/ / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v.":V X4a t&%+,55."/ / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v.":V X4D t&%+,55."/ / / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v#v):V X4 t&%+,555)/ 4G4DpytT$$If!vh#v#v#v):V X4\ t&%+555)/ / / / / 4G4DpytT$$If!vh#v#v#v:V XX t&%,555/ 4G4DpytT$$If!vh#v^5:V  t6` ^5,5^5/ 4e4p yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V " t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/$$If!vh#v#v #vK #v0 #v#v :V @ t6`^5,55 5K 50 55 / 4e4p<yt/DdUV \A ? hnh_VGr 2hnh_.gif"b2vߛ ._>tnvߛ ._PNG IHDR[J4tEXtSoftwareMicrosoft Office5q PLTE3f( cmPPJCmp0712OmgIDAT8m0 `@9dN%rץ)KQ$d`v=m`]soSz{9Y:7ogerX;sͱ/~Sdy_n<8^ʳѕ7Oy^K};voq ן5vuӸ yzɻys>;O>oz;6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmH nHsH tHJ`J 3cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A $ ؞k=W[SOBi@B 0nfhT <{hdhx1$WD``a$CJ4OJPJQJ^JaJ4>/a> <{h CharCJ4OJPJQJ^JaJ46Z@r6 <{~e,gOJPJQJ^JaJ</< <{~e,g CharOJPJQJ^JaJ.. /_l0yblFhe,gCJaJ4/4 /_l0 yblFhe,g CharCJaJX^@X %70nf(Qz)dd1$[$\$a$CJKHOJPJQJ^JaJ*U`* p0c >*B*phc\ \ `pQ:zT:U8%7/^|q7?>5xo%h_HuY(wwhPD/]hsDz$%&=p?Hf<^ BǴ'(\})a̢dn!thGl "JL.k4oRq4x`l]Bax̭j#b ɀkiiCBDfՎi|#am j ?T U4(4E<0ϓ2`[fds#*I@iߣPG&|8VP85a$ T'(nߋ"!(ژ;k>]nD%\^ű6s:FXJ(&!NS񴃋oPɓo(_fk?y7n%ĸ\vV4znU8_;hİ֫]^7W6}`p{L(9ŻLnQ<46XЁ$HXI?#<h -LXz¬i(½x:eqLŃ!l/y;xj˃T^}Jg:Dm($4 9 a0 TjyV`_dni#4Ջd^d7S%̀eѥS H(M'!##k gSƻ溱LFO"BV/5حjTuԴ SfM{ wNa0Et†!<~{P[vQeXhv֪׎Ov"pFsU~[4^+e%zLܓK>ϖf iJn+_(n:BmU -׭niWBaAXv |gE]OiqXUIQW)*e .Il<*F jWp:z{Bk^wC:`U[/xe/8^IЯ7 5Ri9Vfy*Y, PK!ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э56?$Q,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!?Xtheme/theme/theme1.xmlPK-!ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] #$%4h TTsssssssssssssssssssssvDt < NZR!%&:())*^,,(tJ@@8F@B,hrXtF!%'(*+,.14689;<>?BLTXZ[]rtuy F \ v B:p%&'<'t'''''(4(R(v((((().)R)p)*~,.~v,8DP\htL~j:(:>LP^bp>*6BNZfx6XZ.2`l>Vr&$.4>FPXZF "#$&)-/02357:=@ACDEFGHIJKMNOPQRSUVWY\qsvwxz{|}~^ RX?*N]%XTXT11XTX4X4W^`bmpv!T # @H 0( 0( B S ?$$$$$$$$$$%%,/ +0 n q AB_`HIrs I$J$m$p$$$$$$$$$$$%%333s3ss3s333ss3sssss3sss33ss3 `/Fks?dDzad  $)qtga r A!}!6""""# #-#>#P#X####[$$$$$$$%%%% [m[m n"loYkYk-a-a`-:CV0G0GOn"loߢZߢZT=iT=iDSmpPvv\^`\)H\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\.H\^H`\QJo(0\^`\)\^`\.4\^4`\. \^ `\)| \^| `\. \^ `\.\^`\)h\^h`\.h^h`o( H\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\.\^`\)H\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\.\^`\)H\^H`\)\^`\.\^`\.4\^4`\) \^ `\.| \^| `\. \^ `\)\^`\.W^`W^`.^`..<^`<... ^ ` .... ^ ` ..... ^`...... *v^*`v....... \^`\........H\^H`\QJo(0\^`\)\^`\.4\^4`\. \^ `\)| \^| `\. \^ `\.\^`\)h\^h`\. 0W^`Wo(^`o(.^`o(.. <^`vx!D$ j/A/M=)$$@@% *UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;([SOSimSun;= |8ўSOSimHei7|8I{~_oŖўA$BCambria Math 1hhhhw*Bw*B!?!%),.:;>?]}  & 0 2 3 : !6"000 0 00000006:>@DZ\^ =@\]^$([{ 0 0 000000Y[];[$$NHX $PI2!xx sydqsydq8     Oh+'0|  , 8 DP\dltsydqNormalsydq2Microsoft Office Word@@x5@5@5w*՜.+,D՜.+, X`lt| B$ 8@ _PID_HLINKSAzNmailto:qgb@hnsyec.comeVmailto:2018wzzb@hnsyec.comG@ Hmailto:LOQ5uP[HrN2018t^8g24e17:00MRSbh{2018wzzb@hnsyec.com~(HrN2018t^8g26 -http://www.huijia2000.com/jigou/zhaobiao.htm01#01 -http://www.huijia2000.com/jigou/zhaobiao.htm01#01 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-.0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXY[\]^_`afRoot Entry F45hData w1Table/LDWordDocumentSummaryInformation(RDocumentSummaryInformation8ZCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q